DAF---Zhejiang Wan Zi Qian Hong Dyeing Co., Ltd (Dyeing, Textile wastewater)
User: Zhejiang Wan Zi Qian Hong Dyeing Co., LtdWater source: Dyeing, Textile wastewater

Water source: Dyeing, Textile wastewater

Model: DAF-100    Flow rate: 100m3/ h

DAF---Shanghai Longyang Precision Composite Copper Pipe Co., Ltd ( Copper pipe processing workshop w
User: Shanghai Longyang Precision Composite Copper Pipe Co., Ltd

Water source: Washing, Oily wastewater

Model: SDAF-010    Flow rate: 10m3/ h

SAF---Yuandong Textile Co., Ltd ( Textile wastewater)
User:Yuandong Textile Co., Ltd

Water source: Textile, Dyeing wastewater

Model: SAF-200

Flow rate: 200m3/ h

SDAF---Mengniu cattle farm pilot-scale wastewater (Farming wastewater)
User: Mengniu cattle farm

Water source:Farming wastewater

Model: SDAF-010

Flow rate: 10m3/ h

SAF---Shandong Shengli Pharmaceutical Co., Ltd (Pharmaceutical wastewater)
User: Shandong Shengli Pharmaceutical Co., Ltd

Water source: Pharmaceutical wastewater

Model: SAF-100

Flow rate: 100m3/ h

ISO sara ce֤